Tàu Lượn Siẻu Tồc

Khu vui chơi Phú Mỹ Hưng (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Operating since 2010 - 2011

Roller Coaster · Steel · Sit Down · Family

Tàu Lượn Siẻu Tồc - Khu vui chơi Phú Mỹ Hưng (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Tip: Click near sides of the picture to navigate.


Tàu Lượn Siẻu Tồc - Khu vui chơi Phú Mỹ Hưng (Ho Chi Minh City, Vietnam)